دکتر مریم رضائی سلیم

متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش و کبد

محل فعالیت :کلینیک فرشته واقع در خیابان فرشته